پیش تنیده

تکنولوژی بتن پیش تنیده

سازه های بتن پیش تنیده به علت حذف بعضی از ستون ها و پایه ها، امکان اجرای سازه با دهانه های وسیع تر را امکان پذیر ساخته و قابلیت سازه را از نظر معماری بالا می برد. به طور مثال سطح هیپربولوئید بتن پیش تنیده که برای پوشش سقف ساختمان هـای صنعتی با دهانه های 10 تا 18 متر، سازه های فضایی و ... به کار می رود از نظر اقتصادی بسیـار مقرون به صرفه و از نظر معماری زیبا است.
 

مزایای بتن پیش تنیده

  • نداشتن ترک های دائمی
  • وزن کمتر سازه های بتن پیش تنیده
  • نداشتن خیز به سمت پایین در بتن پیش تنیده
  • آزمایش سازه قبل از بارگذاری در بتن پیش تنیده
  • و ...

بتن پیش تنیده برای غلبه بر مشکل ترک خوردن در بتن آرمه است به کــار می رود. زمانی که یک قسمت ســاختمانی پیش از حمل بار خدمات، متراکم شود پیش تنیدگی به وجود می آید که برای جبران این گونه خسارت هـا از بتـن پیش تنیـده استفاده می شود. بتن پیش تنیده به عنـوان نسل سوم بتن معروف است. بتن پیش تنیده توسط فولاد مسطح کشیده شــده در یک جزء ســاختمان به وجود می آید.

index.jpg
مراحل بتن ریزی پیش تنیدگی می تواند به عنوان پیش تنیدگی بتن و پـس تنیدگی بتن تقسیم بندی شود. پیش تنیدگی بتن، فولاد مسطح را پیش از بتن ریزی تحت کشش قرار می دهد و پیـش تنیدگی بتن نیز به پیوند ســاخته شده بین فولاد مسـطح کشیده شده و بتن سفت شده اعمال می گردد.

31.jpg