امروز پنجشنبه 11 آذر 1400
بازدید جناب آقای صباغ زاده رئیس ایمنی و حریم راه
در تاریخ 1400/02/30 جناب آقای صباغ زاده با هیئت همراه از مجموعه شرکت مهندسی پیش تنیده بازدید به عمل آوردند.

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت