امروز دوشنبه 4 تیر 1403
انتخاب شرکت مهندسی بتن پیش تنیده بعنوان شرکت فناور برتر استان کردستان در سال 1402

با توجه به ایده مخازن آب بتنی پیش ساخته پیش تنیده که برای اولین بار در کشور توسط شرکت مهندسی بتن پیش تنیده طراحی ، ساخت و نصب شده است شرکت مهندسی بتن پیش تنیده بعنوان شرکت فناور برتر استان کردستان در سال 1402 انتخاب شد.

تصویر (1)

تصویر (2)