امروز شنبه 22 مرداد 1401
بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه بتن پیش تنیده
بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20
بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20

بازدید استاندار محترم استان کردستان جناب آقای دکتر زارعی کوشا از کارخانه این شرکت مورخ 1401/03/20