امروز شنبه 22 مرداد 1401
بازدید مجری طرح محرومیت زدایی جهاد آبرسانی شرکت مهندسی آبفا کشور و معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب کردستان و رئیس بسیج سازندگی سپاه کردستان
بازدید آقایان مهندس حسین محمدی مجری طرح محرومیت زدایی جهاد آبرسانی شرکت مهندسی آبفا کشور و مهندس حمید شالپوش معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان کردستان و مهندس عزیزی فر رئیس بسیج سازندگی سپاه کردستان از روند ساخت مخازن آب بتنی پیش ساخته مورخ 1401/04/16

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت

بازدید از شرکت