امروز شنبه 22 مرداد 1401
بازدید معاونت محترم عمرانی استانداری کردستان به همراه مدیرکل محترم راه و شهرسازی
بازدید معاونت محترم عمرانی استانداری کردستان جناب آقای مهندس ملکی به همراه مدیرکل محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس مرادی از کارخانه این شرکت در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

بازدید معاونت محترم عمرانی استانداری کردستان جناب آقای مهندس ملکی به همراه مدیرکل محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس مرادی

بازدید معاونت محترم عمرانی استانداری کردستان جناب آقای مهندس ملکی به همراه مدیرکل محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس مرادی

بازدید معاونت محترم عمرانی استانداری کردستان جناب آقای مهندس ملکی به همراه مدیرکل محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس مرادی

بازدید معاونت محترم عمرانی استانداری کردستان جناب آقای مهندس ملکی به همراه مدیرکل محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس مرادی