امروز دوشنبه 4 تیر 1403
تیر پیش تنیده پیش کشیده بتنی

این نوع تیرها به صورت پیش کشیده تولید میشوند ، که معمولاً برای پل های درون شهری و یا جاده های اصلی و اتوبان ها مورد استفاده قرار میگیرند . لازم به توضیح است در پروژه هایی که تیرها به صورت پیش تنیده لحاظ نگردیده است ، این شرکت طراحی (ارائه دفترچه محاسبات ) ، تولید و اجرای تیرها را به صورت پیش تنیده انجام خواهد داد .

در پروژه هایی که توسط کارفرما الزام به ساخت تیرهای پیش ساخته I شکل یا T شکل میباشد ، این شرکت توان تولید این نوع تیرها را در دهانه های مختلف دارد . هرچند به لحاظ اقتصادی توصیه میگردد تیرها به صورت پیش تنیده تولید گردند .

مفهوم پیش تنیدگی :

 پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی ( Prestress ) در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوریکه در اثر این تنش ، مقداری از تنش های ناشی از بارهای مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می کند .

هدف اصلی از پیش تنیده کردن یک عضو بتنی ، محدود کردن تنش های کششی و ترک های ناشی از لنگر خمشی ، تحت تاثیر بارهای وارده در آن عضو می باشد .

بتن جسمی است مقاوم در مقابل فشار ، ولیکن مقاومت آن در مقابل کشش بسیار کم می باشد ، بنابراین می توان با وارد کردن فشار به بتن ، کشش ایجاد شده در اثر بار مرده و زنده را در عضو بتنی تقلیل و در نتیجه مقاومت آن را افزایش داد .

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

کاربرد بتن پیش تنیده معمولاً در عضوهایی است که تحت تاثیر خمش می باشد مانند : تیرها ، دال ها ، دیوارهای حائل و ستون ها . ولی می توان از بتن پیش تنیده در عضوهایی که تحت تاثیر کشش هستند مانند : لوله ها ، مخازن آب و غیره نیز به نحو مطلوب استفاده نمود .

مزایای بتن پیش تنیده :

۱ ) نداشتن ترکهای دائمی

 ۲ ) وزن کمتر سازه

 ۳ ) نداشتن خیز به سمت پایین

 ۴ ) تست سازه قبل از بارگذاری

 ۵ ) قابلیت انعطاف پذیری

 ۶ ) اقتصادی بودن سازه

 ۷ ) انعطاف پذیری در معماری

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی

تیر پیش کشیده پیش تنیده بتنی