امروز دوشنبه 4 تیر 1403
جلسه هماهنگی مطالعات و تولید بتن های فوق توانمند با رویکرد صنعتی سازی

با توجه به برنامه ها و طرحهای توسعه ای شرکت مهندسی بتن پیش تنیده در زمینه تولید بتن های فوق توانمند با رویکرد صنعتی سازی اولین جلسه هم اندیشی مدیرعامل و مدیر تحقیق و توسعه شرکت با گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکترمیرزایی و دکتر مشیرپناهی از دانشگاه کردستان حضور داشتند در خصوص پروژه های مشترک تحقیقاتی با رویکرد تولید بتن های بادوام و اقتصاد محور با هدف کاهش مصرف سیمان ، بهینه سازی طرحهای مخلوط بتن ، توسعه و تولید بتن های نوین و فوق توانمند در صنعت پیش ساختگی هم اندیشی و توافقات مناسبی به جهت آغاز این طرحهای مطالعاتی بعمل آمد.