امروز پنجشنبه 11 آذر 1400
دال های پیش ساخته بتنی

دال های پیش ساخته بتنی مطابق نشریه 83 وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه از دهانه 1 متر تا 8 متر توسط این شرکت تولید میگردد . ضمناً این شرکت راساً اقدام به طراحی این نوع دال ها به صورت پیش تنیده نیز نموده است . که قاعدتاً به لحاظ اقتصادی به صرفه تر میباشد . 

دال و اسلب بتنی

دال و اسلب بتنی

دال و اسلب بتنی

دال و اسلب بتنی