امروز دوشنبه 4 تیر 1403
دیوار حائل بتنی

دیوارهای حائل پیش ساخته به دو صورت ترافیکی و غیرترافیکی تا ارتفاع 5.5 متر تولید میشوند . که نوع ترافیکی آن می تواند فقط پاشنه دار و یا با پاشنه و پنجه تولید گردد . طراحی این نوع دیوارها توسط شرکت پیش تنیده به انجام رسیده و در شرف اخذ گواهی ثبت اختراع میباشد . کاربرد این نوع دیوارها در خاکریزها ، پل ها و... میباشد .دیوار حائل بتنی پیش ساخته

دیوار حائل بتنی پیش ساخته

دیوار حائل بتنی پیش ساخته

دیوار حائل بتنی پیش ساخته