امروز دوشنبه 4 تیر 1403
پل پیش ساخته با دیوار حائل و اسلب
این شرکت با استفاده از دیوارهای حایل 5.5 متری ترافیكی ویژه و اسلب های بتنی پیش تنیده اقدام به طراحی ، تولید و اجرای پل های غیره مسطح شهری و جاده ای از دهانه 8 متر تا 20 متر نموده که چندین پروژه تاکنون به اتمام رسیده و مورد بهره  برداری قرار گرفته است. با توجه به اینكه بیش 50% از کل سازه پل بصورت پیش ساخته میباشد لذا این طرح از لحاظ اقتصادی نسبت به طرح های سنتی مشابه نزدیك به 45% کاهش هزینه و از نظر زمان نیز 1/5 موارد مشابه می باشد.

پل پیش ساخته با اسلب و دیوار حائل بتنی

پل پیش ساخته با اسلب و دیوار حائل بتنی

پل پیش ساخته با اسلب و دیوار حائل بتنی

پل پیش ساخته با اسلب و دیوار حائل بتنی

پل پیش ساخته با اسلب و دیوار حائل بتنی

پل پیش ساخته با اسلب و دیوار حائل بتنی

پل پیش ساخته با اسلب و دیوار حائل بتنی