امروز دوشنبه 4 تیر 1403
مجموعه شرکت پیش تنیده خود را موظف می داند در راستای پیشرفت جهانی با بهره گیری از تكنولوژیهای نوین ، تولیدات خود را بهینه نموده و اقدام به تولید قطعات جدید در راستای نیازمندهای بخش عمرانی کشور نماید. لذا در چشم انداز سالیان آتی، راه اندازی خط تولید قطعات ذیل از اهم برنامه های این واحد تولیدی میباشد :
  •  تیر برق گرد پیش تنیده
  •  ساختمانهای پیش ساخته با استفاده از تكنولوژیهای نوین

قطعات بتنی پیش ساخته