امروز دوشنبه 4 تیر 1403
جهت کنترل کیفیت در این کارگاه تولیدی واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه مصالح راه اندازی شده است . در مرحله اول کلیه مصالح ورودی به کارگاه از جمله مصالح سنگی، سیمان ، میلگرد، استرند و آب مورد استفاده در تولید بتن ، کنترل و بر اساس استاندارد های موجود مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرند .
در مرحله دوم با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی بر روی بتن تازه آزمایش های لازم از جمله : روانی بتن ، تعیین دما و ... انجام گرفته ، سپس آزمایشات بتن سخت شده نظیر: مقاومت فشاری ، تعیین وزن مخصوص و ... انجام می پذیرد.
در مرحله آخر بازرسی چشمی قطعات حین بازکردن قالب ها، کنترل ابعاد و ضخامت قطعات، نحوه دپو و مراقبت بتن و نهایتاً بارگیری و نصب قطعات کنترل خواهد شد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت بتن پیش ساخته