امروز پنجشنبه 11 آذر 1400
در این بخش تعداد محدودی از گواهینامه ها و استانداردهای کسب شده توسط شرکت مهندسی بتن پیش تنیده را مشاهده می نمایید.

پروانه استاندارد
کارآفرین برتر

لوح سپاس سال 96

گواهی ثبت اختراع

انجمن بتن ایران

انجمن بتن ایران